บัญชีแยกประเภทที่นิยมใช้ มีอยู่ 2 ประเภท


รูปแบบบัญชีแยกประเภทที่นิยมใช้จะมีอยู่ 2 ประเภทคือ


1.บัญชีแยกประเภททั่วไปแบบมาตรฐาน โดยจะมี ลักษณะเป็นแบบตัวที ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ด้านคือด้านซ้าย(เดบิต)และด้านขวา(เครดิต) ประเภทของบัญชีจะแยกประเภทแบ่งออกได้ดังนี้
1.1บัญชีประเภทสินทรัพย์ คือบัญชีที่แสดงสินทรัพย์ที่กิจการเป็นเจ้าของแยกตามประเภทเช่น บัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีเครื่องใช้สำนักงาน บัญชีลูกหนี้ บัญชีธนาคาร
1.2บัญชีประเภทหนี้สิน คือ บัญชีที่แสดงมูลค่าของหนี้สินที่ต้องชำระให้กับบุคคลภายนอก เช่น บัญชีเจ้าหนี้การค้า บัญชีเจ้าหนี้ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย บัญชีเงินกู้ธนาคาร
1.3บัญชีประเภทส่วนของเจ้าของ คือ บัญชีที่แสดงส่วนของเจ้าของที่เพิ่มหรือลดลง เช่น - บัญชีทุน  กิจการนำเงินสด สินทรัพย์มาลงทุนทำให้ทุนเพิ่ม - บัญชีรายได้ เมื่อมีรายได้เกิดขึ้นและทำให้ส่วนของเจ้าของกิจการนั้นเพิ่มขึ้น - บัญชีค่าใช้จ่าย เมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมาทำให้ส่วนของเจ้าของลดลง - บัญชีถอนใช้ส่วนตัว เมื่อนำเงินสดหรือสินทรัพย์ไปใช้ส่วนตัวก็จะทำให้ส่วนของเจ้าของนั้นลดลง

2.สมุดบัญชีแยกประเภทย่อย โดยจะมีลักษณะคล้ายรูปแบบของสมุดรายวันทั่วไปเพียงแต่จะเพิ่มช่องยอดคงเหลือเข้ามาสำหรับส่วนประกอบแยกย่อยของบัญชีประเภทนี้คือ

ช่องที่ 1 ชื่อบัญชี โดยจะนำชื่อบัญชีมาจากสมุดรายวันทั่วไปที่บันทึกไว้ในเดบิตและเครดิต
ช่องที่ 2 เลขที่บัญชีจะนำเลขบัญชีที่อยู่ในช่องเลขที่บัญชีสมุดรายวันทั่วไป
ช่องที่ 3 ช่องวันเดือนปีที่บันทึกการค้า  
ช่องที่ 4 รายการที่ใช้อ้างอิงชื่อบัญชีที่ใช้บันทึกรายการการค้าของเดบิตและเครดิต
ช่องที่ 5 ช่องหน้าบัญชี ใช้บันทึกอ้างอิงข้อมูลที่ผ่านรายการแยกประเภท  
ช่องที่ 6 ช่องจำนวนเงินเดบิต  
ช่องที่ 7 ช่องจำนวนเงินเครดิต
ช่องที่ 8 ช่องจำนวนเงินคงเหลือ การเลือกใช้บัญชีรูปแบบแยกย่อยจะเป็นบัญชีคุมยอดที่แสดงรายละเอียดซึ่งเป็นแบบแสดงยอดสมดุลที่สามารถเข้าใจได้ง่ายและมีที่มาที่ไปได้อย่างชัดเจน อีกทั้งเมื่อนำรายการค้าที่บันทึกไว้ในบัญชีแยกประเภทตามลักษณะรายการที่บันทึกไว้นำมาผ่านรายการก็จะทำให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น


บัญชีแยกประเภทที่นิยมใช้ มีอยู่ 2 ประเภท

วันที่: 1 มี.ค. 2552


Tags: Uncategorized การบันทึกบัญชีแยกประเภทและการทํางบทดลอง ตัวอย่างบัญชีแยกประเภททั่วไป ตัวอย่างสมุดรายวันทั่วไป แยกประเภท งบทดลอง บัญชี แยก ประเภท แบบ ตัว t บัญชีแยกประเภท ภาษาอังกฤษ สมุดบัญชีรายวัน แบบฟอ