นิติบุคคลที่ไม่ต้องจัดทําบัญชี


          กฎกระทรวง ว่าด้วยการยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบ และแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๔๔ 

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๑ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
          ข้อ ๑ ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีทุน สินทรัพย์ และรายได้ ทุกรายการไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (๑) ทุนห้าล้านบาท (๒) สินทรัพย์รวมสามสิบล้านบาท (๓) รายได้รวมสามสิบล้านบาท
          ข้อ ๒ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการจัดทำงบการเงินซึ่งมีรอบปีบัญชีที่สิ้นสุดลงในหรือหลังวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นไป

                                                                                        ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔


                                                                                                     อดิศัย โพธารามิก
                                                                                         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นิติบุคคลที่ไม่ต้องจัดทําบัญชี

วันที่: 17 ธ.ค. 2560


Tags: บัญชีภาษีอากร ธุรกิจที่ไม่ต้องจัดทําบัญชี นิติบุคคลที่ไม่มีหน้าที่จัดทำบัญชี ชื่อนิติบุคคล ไม่ต้อง จัดทําบัญชี สารวัตรใหญ่บัญชี กิจการใดที่ พรบ. การบัญชี กำหนดให้ไม่ต้องจัดทำบัญชี ผู้มีหน้าที่จัดทําบั