วิชาชีพบัญชี หมายความว่าอย่างไร


          "วิชาชีพบัญชี” หมายถึง วิชาชีพในด้านการทำบัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร ด้านการวางระบบบัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี ทั้งนี้ ในภายหน้าหากเห็นว่ามีบริการเกี่ยวกับการบัญชีด้านใดที่มีความสำคัญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อาจออกกฎกระทรวงกำหนดบริการเกี่ยวกับการบัญชีด้านนั้นเพิ่มเติมขึ้นในคำนิยามวิชาชีพบัญชีก็ได้ เช่น การตรวจสอบภายใน เป็นต้นวิชาชีพบัญชี หมายความว่าอย่างไร

วันที่: 22 ธ.ค. 2560


Tags: บัญชีภาษีอากร จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พรบ.การบัญชี 2543 สรุป พร บ การ บัญชี 2543 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 ออกมายกเลิกกฎหมายฉบับใด คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี พระราชบัญญัติ การ บัญชี ฉบั ผู้ ประกอบ วิชาชีพ บัญชี หมาย ถึง กฎหมายวิชาชีพบัญชี หมายถึง กฎหมาย วิชาชีพ คือ ผู้ทําบัญชี หมายถึง ความสําคัญของ วิชาชีพบัญชี จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพ มีอะไรบ้าง การ บัญชี 2543 และ พร บ 2547