วิชาชีพบัญชี หมายความว่าอย่างไร


          "วิชาชีพบัญชี” หมายถึง วิชาชีพในด้านการทำบัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร ด้านการวางระบบบัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี ทั้งนี้ ในภายหน้าหากเห็นว่ามีบริการเกี่ยวกับการบัญชีด้านใดที่มีความสำคัญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อาจออกกฎกระทรวงกำหนดบริการเกี่ยวกับการบัญชีด้านนั้นเพิ่มเติมขึ้นในคำนิยามวิชาชีพบัญชีก็ได้ เช่น การตรวจสอบภายใน เป็นต้น • พัฒนาการ ของ วิชาชีพบัญชี
 • สถาบันวิชาชีพบัญชี
 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
 • ผลงานที่สำคัญของสมาคมนักบัญชีที่มีต่อวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย
 • จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
 • ร่วมมือระหว่างสภาวิชาชีพบัญชีกับตลาดหลักทรัพย์
 • ข้อตกลงวิชาชีพบัญชี
 • อยู่ต่างจังหวัดจะสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีได้อย่างไรจึงจะสะดวกที่สุด
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับทางสภาวิชาชีพบัญชีไม่ทันกำหนด ควรทำอย่างไร
 • ปฏิทินกิจกรรมของสภาวิชาชีพบัญชี ประจำปี 2552

 • วิชาชีพบัญชี หมายความว่าอย่างไร

  วันที่: 22 ธ.ค. 2560


  Tags: บัญชีภาษีอากร จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พรบ.การบัญชี 2543 สรุป พร บ การ บัญชี 2543 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 ออกมายกเลิกกฎหมายฉบับใด คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี พระราชบัญญัติ การ บัญชี ฉบั ผู้ ประกอบ วิชาชีพ บัญชี หมาย ถึง กฎหมายวิชาชีพบัญชี หมายถึง กฎหมาย วิชาชีพ คือ ผู้ทําบัญชี หมายถึง ความสําคัญของ วิชาชีพบัญชี จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพ มีอะไรบ้าง การ บัญชี 2543 และ พร บ 2547