สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย


สูตรการคำนวณต้นทุนขาย

ต้นทุนขาย  =  สินค้าคงเหลือต้นงวด  +  ซื้อสุทธิ  -  สินค้าคงเหลือปลายงวดสูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย

วันที่: 24 ธ.ค. 2560


Tags: คํานวณต้นทุนขาย บัญชี ต้นทุนขาย คือ ต้นทุนขาย ประกอบด้วยอะไรบ้าง ต้นทุนสินค้าที่ขาย บัญชีภาษีอากร ยอดขายสุทธิ คํานวณจาก สูตรกําไรขั้นต้น สูตรขายสุทธิ สูตรสินค้าคงเหลือปลายงวด