สูตรทางบัญชี คำนวณหา กำไรสะสมปลายปี สูตรหา กำไรสะสมปลายปี


กำไรสะสมปลายปี  =  กำไรสะสมต้นปี  +  กำไรสุทธิ  -  เงินปันผลจ่าย

สูตรทางบัญชี คำนวณหา กำไรสะสมปลายปี สูตรหา กำไรสะสมปลายปี

วันที่: 26 ธ.ค. 2560


Tags: กําไรสะสม งบดุล กําไรสะสม หายังไง คํานวณต้นทุนขาย บัญชี ซื้อสุทธิ บัญชีภาษีอากร สูตรกําไรขั้นต้น สูตรกําไรสุทธิ สูตรต้นทุนขาย สูตรสินค้าคงเหลือปลายงวด