สูตรทางบัญชี คำนวณหา ส่วนของผู้ถือหุ้น สูตรหา ส่วนของผู้ถือหุ้น


ส่วนของผู้ถือหุ้น  =  ทุนหุ้นสามัญ  +  กำไรสะสมปลายปี

เมื่อ: 27 ธ.ค. 2560
125 ผู้ชม


Tags: บัญชีภาษีอากร ส่วนของผู้ถือหุ้น ติดลบ ส่วนของผู้ถือหุ้น มาจาก ส่วนของผู้ถือหุ้น เช่น ส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้น ส่วนของผู้ถือหุ้นลด ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่ม ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง หมายถึง ส่วนประกอบของส