สรรพากรขยายเวลายื่นแบบฯ ทุกประเภทภาษีผ่านเน็ต

เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
45 ผู้ชม

นางจิตรมณี สุวรรณพูล รองอธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า การยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อปลูกจิตสำ นึกให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีส่วนร่วมกับสังคมในการลดภาวะโลกร้อน กระทรวงการคลังจึงอนุมัติให้กรมสรรพากรขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบฯ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทุกประเภทภาษี เฉพาะผู้เสียภาษีที่ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ตระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 โดยขยายเวลาออกไปอีก 8 วัน นับแต่วันพ้นกำหนด อาทิ 1. แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้แก่ 1.1 ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป ให้ขยาย กำหนดเวลาดังกล่าวออกไปเป็นภายในวันที่ 8 เมษายนของปี ถัดไป 1.2 ภ.ง.ด.94 ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในเดือนกันยายนของทุกปี ให้ขายกำหนดเวลา ดังกล่าวออกไปเป็นภายในวันที่ 8 ตุลาคมของทุกปี 2. แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้แก่ 2.1 ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.52 และ ภ.ง.ด.55 ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายใน 150 วันนับแต่ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ให้ขยายกำหนดเวลาดังกล่าวออกไปเป็นภายใน 158 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี 2.2 ภ.ง.ด.51 ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายใน 2 เดือน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา6 เดือน นับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี ให้ขยายกำหนดเวลาดังกล่าวเป็นภายใน 2 เดือน 8 วัน นับแต่ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี 2.3 ภ.ง.ด.54 ซึ่งต้องยื่นรายการและนำส่งภาษีภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินได้ พึงประเมินหรือจำหน่ายเงินกำไรออกไปจากประเทศไทย ให้ขยายกำหนดเวลาออกไปเป็นภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมินหรือจำหน่ายเงินกำไรออกไปจากประเทศไทย 3. แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ 3.1 ภ.พ.30 ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ให้ขยายกำหนดเวลาดังกล่าวออกไปเป็นภายในวันที่ 23 ของเดือน ถัดไป 3.2 ภ.พ.36 ซึ่งจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ (กรณีผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรซึ่งได้เข้ามาประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการชั่วคราว) เดือนที่ขายทอดตลาด (กรณีผู้ขายทอดตลาดซึ่งขายทรัพย์สินของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือเดือนที่ ครบกำหนด 30 วันที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น (กรณีผู้รับโอนสินค้าหรือผู้รับโอนสิทธิในบริการ ตามมาตรา 83/7 แห่งประมวลรัษฎากร) ให้ขยายกำหนดเวลาดังกล่าวออกไปเป็นภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นเดือน ของเดือนที่จ่ายเงินค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ เดือนที่ขายทอดตลาด หรือเดือนที่ครบกำหนด 30 วันที่ความรับผิด การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นแล้วแต่กรณี 5.แบบแสดง... 4. แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ได้แก่ ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 ซึ่งต้องยื่น แบบแสดงรายการภาษีภายในและนำส่งภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมินให้ขยาย กำหนดเวลาดังกล่าวออกไปเป็นภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน 5. แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ ได้แก่ ภ.ธ.40 ซึ่งจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ให้ขยายกำหนดเวลาดังกล่าวออกไปเป็นภายในวันที่ 23 ของเดือนถัดไป ทุกท่านสามารถยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผู้สนใจสามารถ ดูรายละเอียดเรื่องการขยายเวลายื่นแบบฯ เฉพาะยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต ทุกแบบแสดงรายการภาษีได้ ที่ www.rd.go.th หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่ RD Call Center หมายเลข 1161