ตัวอย่าง แบบฟอร์มรายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร ห้างหุ้นส่วน หจก.


รายงานการประชุมผู้เป็นหุ้นส่วน

ครั้งที่ 1/25xx

ของ หจก.นามสมมุติ


               ประชุมเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เวลา 9.30 น. ณ บ้านเลขที่ ...................................... มีผู้เป็นหุ้นส่วนมาเข้าร่วมการประชุมทุกคน ครบเป็นองค์ประชุม โดย นายรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชีเป็นประธานที่ประชุมและเริ่มการประชุมดังนี้


1. พิจารณาเรื่องเปิดบัญชีธนาคาร ประธานได้กล่าวแถลงต่อที่ประชุมว่า การที่เชิญประชุมครั้งนี้ก็เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง เปิดบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ ของบริษัทฯ กับธนาคาร เพื่อความสะดวกคล่องตัวในการดำเนินกิจการของห้างหุ้นส่วนฯ ต่อไป

- ประธานเสนอให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอให้ที่ประชุมพิจารณา ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ให้บริษัทฯ ทำการเปิดบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ กับ ธนาคาร.................. สาขา .......... ได้ตามที่ประธานเสนอประธานได้กล่าวแถลงต่อไปว่า การเปิดบัญชีกับธนาคารนี้จะต้องพิจารณาเลือกผู้เหมาะสมไปทำการแทนบริษัท มีอำนาจเซ็นสั่งจ่ายเช็คและเอกสารต่าง ๆ แทนหจกฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์เลือกผู้เป็นหุ้นส่วนเป็นผู้ทำการแทนห้างหุ้นส่วนฯในครั้งนี้ มีอำนาจลงนามในเอกสารต่าง ๆและการเซ็นสั่งจ่ายเช็คแทนบริษัท โดยกำหนดให้ นายรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

2. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) เรื่องอื่น ๆ

-  ไม่มีการพิจารณา

ประธานกล่าวปิดการประชุม(ลงชื่อ)...................................................ประธานที่ประชุม

(นายรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี)

รับรองถูกต้อง

(ลงชื่อ)...........................................................

(นายรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี)

อาจใช้กรรมการคนอื่นที่มี หุ้นส่วนกรรมการ • รายงานการประชุม เปิดบัญชีธนาคาร
 • รายงานการประชุม เปิดบัญชีธนาคาร
 • ตัวอย่าง รายงานการประชุม ขอ เปิดบัญชี เงิน ฝาก ธนาคาร
 • แบบฟอร์ม รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคารในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
 • รายการเปิดบัญชี (Opening Entries)

 • ตัวอย่าง แบบฟอร์มรายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร ห้างหุ้นส่วน หจก.

  วันที่: 25 ม.ค. 2561


  Tags: ตัวอย่างหนังสือรายงานการประชุมบริษัท เอกสาร การ ปิดบัญชี ธนาคาร ตัวอย่างรายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร ภาษาอังกฤษ หนังสือปิดบัญชีธนาคาร ตัวอย่างหนังสือขอเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย เอกสารปิดบัญชีธนาคาร นิต