ค่าเสื่อมราคา คือ (Depreciation)


ค่าเสื่อมราคา คืออะไรครับ สงสัยค่าเสือมราคาคืออะไร จะมีไว้ทำไมครับ
ตอบ: ค่าเสื่อมราคา คือ วิธีการที่ทางบัญชีใช้ในการปันส่วนมูลค่าของทรัพย์สินที่มีตัวตนโดยนำมาเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการในแต่ละงวดบัญชี

 • ค่าเสื่อมราคาสะสม คือ (Accumulated depreciation)
 • คิดค่าเสื่อมราคา วิธีอัตราเร่ง คือ ( Accelerated Method ) หรือวิธีอัตราลดลง คือ ...
 • ค่าเสื่อมราคา คือ (Depreciation)
 • การนำมาค่าเสื่อมราคาหักออกจากบัญชีสินทรัพย์โดยตรง ถือว่าเป็นการบันทึกที่ผิดหลัก...
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการหักค่าเสื่อมราคา
 • เพิ่มอายุการคิดค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรต้องแก้ไขงบการเงินไหมค่ะ
 • ค่าเสื่อมราคา และการด้อยค่าของสินทรัพย์
 • การคิด ค่าเสื่อมราคา
 • ค่าเสื่อมราคารถยนต์ บันทึกกี่ปีค่ะ
 • บันทึกบัญชี ค่าเสื่อมราคา สะสม

 • ค่าเสื่อมราคา คือ (Depreciation)

  วันที่: 16 เม.ย. 2555