สินค้าสูญหายจากคลังสินค้า


สินค้าสูญหายจากคลังสินค้า ต้องทำยังไงบางครับ และลงบัญชียังไงครับ


ตอบ: กรณีสินค้าสูญหายจากคลังสินค้า ถ้าสามารถพิสูจน์ว่าสูญหายเนื่องจากอะไรได้ ต้องแจ้งความแล้วนำหลักฐานมาแนบเพื่อเป็นหลักฐาน โดยบันทึกบัญชีดังนี้ค่ะ Dr. ขาดทุน(สินค้าสูญหาย) Cr. สินค้า แต่ถ้าในกรณีที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการสูญหาย ไม่ต้องออกใบกำกับค่ะ แต่ต้องยื่นภาษีขายค่ะ ซึ่งในทางบัญชีจะถือว่าเป็นสินค้าขาดบัญชีค่ะสินค้าสูญหายจากคลังสินค้า

วันที่: 4 ต.ค. 2555


Tags: สินค้าสูญหาย ภาษีมูลค่าเพิ่ม สินค้าสูญหาย บันทึกบัญชีอย่างไร วิธีบันทึกบัญชี สินค้าสูญหาย ขาดทุนจากสินค้าสูญหาย สินค้าเกินจากรายงาน สรรพากร สินค้าขาดจากรายงาน ภาษีเงินได้นิติบุคคล สินค้าขาดสต๊อก บันทึกบัญชีอย่างไร สินค้าขาดบัญชี