การบันทึกบัญชี ห้างหุ้นส่วน กับบริษัท


การบันทึกบัญชี ห้างหุ้นส่วน กับบริษัท แตกต่างกันตรงไหนบางครับ
ตอบ: การบันทึกบัญชีของห้างหุ้นส่วน กับ บริษัท ส่วนใหญ่จะมีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งจะมีความแตกต่างกันคือ ทุน ห้างหุ้นส่วนจำกัดจะบันทึกทุน ด้วย จำนวนหุ้นส่วนแต่ละหุ้นส่วนอย่างชัดเจน ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัดจะดูจำนวนหุ้นส่วนได้จากงบดุล แต่ บริษัท บันทึกบัญชี เฉพาะหุ้นส่วนที่ชำระบัญชีเรียบร้อยแล้ว

การบันทึกบัญชี ห้างหุ้นส่วน กับบริษัท

วันที่: 7 ต.ค. 2555