วัตถุประสงค์ของการจัดทำบัญชี


วัตถุประสงค์ของการจัดทำบัญชี เพื่ออะไรครับ
ตอบ: ประโยชน์ของการบันทึกบัญชี -เพื่อแสดงรายงานทางการเงินที่จัดทำขึ้น เพื่อแสดงผลของการดำเนินงานของกิจการสำหรับระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง -เพื่อใช้วัดผลของการดำเนินงานของกิจการ -เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินทราบถึงโครงสร้างของรายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการ

วัตถุประสงค์ของการจัดทำบัญชี

วันที่: 7 ต.ค. 2555