วัตถุประสงค์ของการจัดทำบัญชี


[Total: 2 Average: 5]
วัตถุประสงค์ของการจัดทำบัญชี เพื่ออะไรครับ
ตอบ: ประโยชน์ของการบันทึกบัญชี -เพื่อแสดงรายงานทางการเงินที่จัดทำขึ้น เพื่อแสดงผลของการดำเนินงานของกิจการสำหรับระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง -เพื่อใช้วัดผลของการดำเนินงานของกิจการ -เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินทราบถึงโครงสร้างของรายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการ

 • ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี คือ (Who has the duty to make accounts)
 • วัตถุประสงค์ของหลัก ในการจัดทำบัญชี
 • เรียนรู้หลักการจัดทำบัญชีธุรกิจบริการและระบบวงจรบัญชี
 • การจัดทำบัญชีสินค้าจะต้องจัดทำลักษณะใดจึงจะถูกต้องและเป็นไปตามพ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ...
 • ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ผู้ทําบัญชี หมายถึง
 • ทำไมต้องทำบัญชี วัตถุประสงค์ของการจัดทำบัญชี
 • ประโยชน์ของการจัดทำบัญชี (The Benefits of Accounting)
 • จัดทำบัญชีส่วนบุคคลอย่างไรให้สำเร็จและใช้งานได้อย่างยาวนาน
 • เหตุผลของการจัดทำบัญชีบริษัทและการจ้างนักทำบัญชีมาช่วยในองค์กร
 • เรียนรู้วัตถุประสงค์ของการจัดทำบัญชีเพื่อให้ทราบก่อนตัดสินใจลงทุน

 • วัตถุประสงค์ของการจัดทำบัญชี

  วันที่: 7 ต.ค. 2555