ประโยชน์ ของ การทำบัญชี ในองค์กร


ประโยชน์ ของ บัญชี มีอยางไร


ประโยชน์ของบัญชี คือ จะช่วยให้กิจการหรือบุคคลภายนอกทราบถึงผลของการดำเนินงานของธุรกิจ ทราบถึงแนวทางที่จะพัฒนากิจการหรือแนวทางการแข่งขัน จุดเด่น จุดด้อย ของกิจการเพื่อที่กิจการจะเจริญเติบโตไปในอนาคตประโยชน์ ของ การทำบัญชี ในองค์กร

วันที่: 7 ต.ค. 2555


Tags: ประโยชน์ของข้อมูลการบัญชี ประโยชน์ ของ บัญชี ต้นทุน วัตถุประสงค์ของการจัดทำบัญชี ความสำคัญของการทำบัญชี ประโยชน์ของการบันทึกบัญชี มีอะไรบ้าง จุดประสงค์ของการเรียนบัญชี ประโยชน์ ของ บัญชี แยก ประเภท ประโยชน์ของการทําบัญชีรายรับรายจ่าย