เงินให้กู้ยืมกรรมการ


เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ คิดอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร


ตามกฏหมายขอวกรมสรรพากร ไม่มีกำหนด ว่าต้องคิดอัตราดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมกรรมการในอัตราร้อยละเท่าไหร แต่ควรที่จะคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราตามเกณฑ์ของธนาคารค่ะ อาจจะยึดเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นกลางก็ได้ • เงินยืมกรรมการ คิดดอกเบี้ย เท่าไร
 • เอกสารหลักฐาน สัญญาเงินกู้ยืมกรรมการ เงินยืมกรรมการ
 • เจ้าหนี้เงินยืมกรรมการ คือ (Payable to borrowers)
 • การบันทึกบัญชีเจ้าหนี้เงินยืมกรรมการ
 • ปรึกษาเรื่อง เงินยืมกรรมการและลูกหนี้เงินยืมกรรมการ จำบันทึกอย่างไรค่ะ
 • รายการ เงินกู้ยืมกรรมการ ต้องมีเอกสาร
 • เงินกู้ยืมกรรมการ ในงบการเงิน หมายถึง

 • เงินให้กู้ยืมกรรมการ

  วันที่: 3 พ.ค. 2557


  Tags: กรรมการให้บริษัทยืมเงิน คิดดอกเบี้ย เจ้าหนี้เงินยืมกรรมการ แบบฟอร์มเงินยืมกรรมการ เงินยืมกรรมการ อยู่หมวดไหน เงินยืมกรรมการ ไม่คิดดอกเบี้ย ลูกหนี้เงินยืมกรรมการ ภาษาอังกฤษ ลูกหนี้กรรมการคือ รายงานการประชุม ยืมเงินกรรมการ