ผู้ประกันตนขาดส่งเงินสมทบ


ผู้ประกันตนขาดส่งเงินสมทบกี่เดือน ถึงหมดสิทธิการเป็นผู้ประกันตน?
ตอบ: ถ้าเป็นผู้ประกันตน ม.33 สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนเมื่อออกจากงาน แต่ประกันสังคมให้ความคุ้มครองต่อ 4กรณี คือ กรณีเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต ต่ออีก 6เดือน ถ้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา39 สิ้นสุดเมื่อไม่ส่งเงินสมทบ3เดือนติดต่อกัน หรือภายใน12เดือน ส่งเงินสมทบไม่ครบ เดือน

ผู้ประกันตนขาดส่งเงินสมทบ

วันที่: 3 พ.ค. 2557