ภาษีซื้อ ยื่นเกิน ต้องทำอย่างไร


- รับผิดในตัวภาษีที่ต้องชำระในกรณีภาษีซื้อที่ยื่นเกินนั้นทำให้การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเดือนภาษีนั้นคลาดเคลื่อน แต่ถ้าเดือนนั้นไม่มีภาษีขาย มีแต่ภาษีซื้อ และผู้ประกอบการได้ยื่นภาษีซื้อไว้เกินไป ก็ไม่มีภาษีที่ต้องชำระ

 

- รับผิดในส่วนของค่าเบี้ยปรับ กรณีที่ยื่นภาษีซื้อไว้เกินไปทำให้การชำระภาษีไว้คลาดเคลื่อนต่ำไปต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับแบบ 1 เท่า ของภาษีที่ชำระไว้คลาดเคลื่อนตามมาตรา 89 (3) แห่งประมวลรัษฎากรและเบี้ยปรับ 1 เท่า ของภาษีซื้อที่ยื่นไว้เกินไปตามมาตรา 89 (4) แห่งประมวลรัษฎากร

 

- รับผิด ในการเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 89/1 แห่งประมวลรัษฎากร จะต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน กรณีภาษีซื้อยื่นเกินต้องทำอย่างไร Related Posts via Categories ผู้นำเข้าและส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี (1) การยกเลิกใบกำกับภาษี (1) การจำหน่ายหนี้สูญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (1) การชำระค่าภาษีอากรศุลกากร (1) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (1)ภาษีซื้อ ยื่นเกิน ต้องทำอย่างไร

วันที่: 3 พ.ค. 2557


Tags: ยื่นภาษีซื้อซ้ํา ทําอย่างไร ยื่นภาษีขายเกิน ทําอย่างไร ยื่นภาษีซื้อเกิน บันทึกบัญชีอย่างไร บันทึกบัญชีภาษีซื้อยื่นเกิน ยื่นภาษีขายขาด การบันทึกบัญชีภาษีซื้อแจ้งไว้เกิน ยื่นภาษี ภพ.30 ผิด ตัวอย่างการกรอกแบบ ภพ.30 ยื่นเพิ่มเติม