แบบ สบช.3 ที่ยื่นต่างจังหวัดต้องเป็นสีเหลืองหรือไม่


แบบ สบช.3 ที่ยื่นต่างจังหวัดต้องเป็นสีเหลืองหรือไม่?
ตอบ: ไม่จำเป็นต้องใช้สีเหลือง สามารถถ่ายเอกสาร หรือจัดทำขึ้นเองเพื่อใช้ในการยื่นได้ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
ตอบ: ไม่จำเป็นต้องใช้สีเหลือง สามารถถ่ายเอกสาร หรือจัดทำขึ้นเองเพื่อใช้ในการยื่นได้ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

แบบ สบช.3 ที่ยื่นต่างจังหวัดต้องเป็นสีเหลืองหรือไม่

วันที่: 5 พ.ค. 2557