รายได้ค่านายหน้าต้องนำมารวมกับเงินเดือนหรือไม่ค่ะ


รายได้ค่านายหน้าต้องนำมารวมกับเงินเดือนหรือไม่ค่ะ
ตอบ: รายได้ของบุคคลธรรมดาในกรณีที่เกิขึ้นในปีภาษีนั้นๆ บุคลนั้นต้องนำรายได้ทุกรายการมารวมเพื่อคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยค่ะ

รายได้ค่านายหน้าต้องนำมารวมกับเงินเดือนหรือไม่ค่ะ

วันที่: 5 พ.ค. 2557