การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 0


การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 0ในการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าหรือการให้บริการหากมีรายไดตั้งแต่ 1,800,000 บาทต่อปี (ก่อนหักรายจ่ายใดๆ) ผู้ประกอบการจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 ซึ่งเป็นการขายสินค้าหรือการให้บริการที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรและการนำเข้าราชอาณาจักร หากการขายสินค้าในราชอาณาจักร แต่ปลายทางในการส่งมอบสินค้าหรือบริการไปยังต่างประเทศ จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ซึ่งบางคนเรียกว่า “ส่งออก” คือ ส่งสินค้าหรือบริการออกนอกราชอาณาจักรเพื่อส่งไปยังต่างประเทศหรือการนำสินค้าในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตปลอดอากรเฉพาะสินค้าที่ต้องเสียภาษีอากรขาออก หรือที่ได้รับการยกเว้นอากรขาออกตามกฏหมายว่าด้วย ศุลกากร การขายสินค้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าอากร ที่ขายให้แก่ผู้ที่เดินทางไปนอกราชอาณาจักร เป็นต้นการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 0Related Posts via Categoriesผู้นำเข้าและส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี (1)การยกเลิกใบกำกับภาษี (1)การจำหน่ายหนี้สูญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (1)การชำระค่าภาษีอากรศุลกากร (1)อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (1)
ตอบ: [center][b] wanwan025 ++++++++++++++ wanwan020[/b][/center]

การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 0

วันที่: 6 พ.ค. 2557