ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม


ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมหากบริษัทหรือนิตุบุคคลไปกู้เงินจากบุคคลอื่นแล้วนำมาให้กู้ยืมต่อ อัตราดอกเบี้ยต้องไม่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เมื่อต้องมีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืม นิติบุคคลต้องนำดอกเบี้ยไปเสียภาษีอากรด้วย ดังนี้-ภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยคำนวณจากรายรับก่อนหักรายจ่ายในอัตรา 3.3 % ยื่นแบบ ภ.ธ.40 การเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจากการให้กู้ยืมดังกล่าวได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนภาษ๊ธุรกิจเฉพาะ-ภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้นำดอกเบี้ยดังดล่าวมาถือเป็นรายได้เพื่อนำไปหักรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล การนำดอกเบี้ยดังกล่าวต้องนำไปปรับปรุงเป็นรายได้ในแบบ ภ.ง.ด.50 ด้วยดอกเบี้ยเงินกู้ยืมRelated Posts via Categoriesผู้นำเข้าและส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี (1)การยกเลิกใบกำกับภาษี (1)การจำหน่ายหนี้สูญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (1)การชำระค่าภาษีอากรศุลกากร (1)อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (1)
ตอบ: [center][b] wanwan018 +++++++++++ wanwan005[/b][/center]

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

วันที่: 6 พ.ค. 2557