เงินประกัน-เงินมัดจำ


เงินประกัน-เงินมัดจำ เช่น เงินประกัน-การประปาฯ เงินประกัน-การเช่าเครื่องใช้สำนักงาน ต้องแสดงในหมวดใดของงบแสดงฐานะการเงินตามรูปแบบงบการเงิน ปี 2554 ( หมวด เงินให้กู้ยืมระยะยาวหรือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ) wanwan028
ตอบ: [center][b]เงินประกัน - เงินมัดจำ อยู่ใน หมวด 1 ของงบการเงินคะ คือ หมวดสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น wanwan029[/b][/center]

เงินประกัน-เงินมัดจำ

วันที่: 6 พ.ค. 2557