แจ้งนายจ้างขึ้นทะเบียนลูกจ้าง(ผู้ประกันตน)ให้ครบ


กรณีจดทะเบียนนิติบุคคล กรณีจดทะเบียนนิติบุคคล (ต้องใช้เอกสารแนบทุกข้อกำหนด) 1.สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ 2.สำเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือสำเนาหรือภาพถ่ายคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.01) หรือสำเนาหรือภาพถ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.20) หรือสำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) 3.แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ 4.หนังสือมอบอำนาจ (เฉพาะกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่ประมวลรัษฎากร กำหนด) 5. แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง สปส.1-01 กรณีบุคคลธรรมดา (เจ้าของคนเดียว) 1.สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน (คนต่างด้าวใช้สำเนาหนังสือเดินทางหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว) 2.สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน 3.แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ 4.สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4) หรือสำเนาหรือ ภาพถ่ายใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือสำเนาภาพถ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ. 20) 5.แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ 6.หนังสือมอบอำนาจ (เฉพาะกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่ประมาลรัษฎากร กำหนด)
ตอบ: สำหรับลูกจ้าง 1. กรอกแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03) 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นซึ่งทางราชการออกให้ 3. สำเนาใบอนุญาตทำงานและสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบอนุญาตทำงานและ สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวในกรณีผู้ประกันตนเป็นชาวต่างชาติ 4. ลูกจ้างที่เคยยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาแล้วให้แจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03/1) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ลูกจ้างเข้าทำงาน กรณีกิจการเป็นเจ้าของ คนเดียว เจ้าของกิจการคือนายจ้างไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนได้

แจ้งนายจ้างขึ้นทะเบียนลูกจ้าง(ผู้ประกันตน)ให้ครบ

วันที่: 7 พ.ค. 2557