ห้างหุ้นส่วนจำกัด


ลักษณะของห้างหุ้นส่วนจำกัด?
ตอบ: 1. ประกอบด้วยผู้เป็นหุ้นส่วนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป 2. มีหุ้นส่วน 2 จำพวก คือ (1) หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด ได้แก่ ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคน ซึ่งรับผิดจำกัด เพียงจำนวนเงินที่ตนรับว่าจะลงทุนในห้างหุ้นส่วนเท่านั้น (2) หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด ได้แก่ หุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคน ซึ่งรับผิดในบรรดาหนี้สิน ทั้งปวงของห้างหุ้นส่วน โดยไม่จำกัดจำนวน 3. หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด ต้องลงหุ้นด้วยเงินหรือทรัพย์สินจะลงหุ้นด้วยแรงงานไม่ได้ 4. ผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ จะเป็นได้เฉพาะแต่ผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดเท่านั้น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่: 7 พ.ค. 2557