บันทึกบัญชีการตีราคาเครื่องจักรใหม่


ปี 2555 บริษัทซื้อเครื่องจักรราคาทุน 120,000 บาท อายุการใช้งาน 6 ปี สิ้นปี 2556 ราคาประเมินเครื่องจักรเท่ากับ 100,000 บาท เราจะบึกทึกบัญชีการตีราคาเครื่องจักรใหม่อย่างไรค่ะ...?
ตอบ: ++ ราคาทุน 120,000 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (40,000) ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X2 80,000 > วิธีการเดิม < *** บันทึกการตีราคาเครื่องจักรใหม่ เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสม - เครื่องจักร 40,000 บาท เครดิต เครื่องจักร 40,000 บาท เดบิต เครื่องจักร 20,000 บาท เครดิต ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 20,000 บาท

บันทึกบัญชีการตีราคาเครื่องจักรใหม่

วันที่: 8 พ.ค. 2557