ค่าขนส่ง ที่จ่ายให้กับบุคคลนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้อย่างไร


ค่าขนส่ง ที่จ่ายให้บบุคคลธรรมดานำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่
ตอบ: ค่าขนส่งที่จ่ายให้กับบุคลธรรมดา กิจการจะต้องหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของค่าขนส่งแล้วนำส่งกรมสรรพากรได้เลยค่ะ

ค่าขนส่ง ที่จ่ายให้กับบุคคลนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้อย่างไร

วันที่: 8 พ.ค. 2557