การคิดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่ได้จากการเช่าซื้อ


การคิดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่ได้จากการเช่าซื้อครับคิดยังไงคะ wanwan017
ตอบ: สำหรับการคิดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่ได้จากการเช่าซื้อ ให้คำนวณค่าเสื่อมราคาตามมูลค่าต้นทุนทรัพย์สินที่เช่าซื้อซึ่งรวมดอกเบี้ยด้วย แต่ไม่เกินค่างวดที่พีงชำระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นๆคะ wanwan037

การคิดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่ได้จากการเช่าซื้อ

วันที่: 8 พ.ค. 2557