การคิดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่ได้จากการเช่าซื้อ


การคิดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่ได้จากการเช่าซื้อครับคิดยังไงคะ wanwan017
ตอบ: สำหรับการคิดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่ได้จากการเช่าซื้อ ให้คำนวณค่าเสื่อมราคาตามมูลค่าต้นทุนทรัพย์สินที่เช่าซื้อซึ่งรวมดอกเบี้ยด้วย แต่ไม่เกินค่างวดที่พีงชำระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นๆคะ wanwan037

 • ค่าเสื่อมราคาสะสม คือ (Accumulated depreciation)
 • คิดค่าเสื่อมราคา วิธีอัตราเร่ง คือ ( Accelerated Method ) หรือวิธีอัตราลดลง คือ ...
 • ค่าเสื่อมราคา คือ (Depreciation)
 • บันทึกบัญชี ค่าเสื่อมราคา สะสม
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการหักค่าเสื่อมราคา
 • ค่าเสื่อมราคา และการด้อยค่าของสินทรัพย์
 • การคิด ค่าเสื่อมราคา
 • การหักค่าเสื่อมราคากรณีธุรกิจเป็นคณะบุคคล
 • การบันทึกค่าเสื่อมราคา
 • เพิ่มอายุการคิดค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรต้องแก้ไขงบการเงินไหมค่ะ

 • การคิดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่ได้จากการเช่าซื้อ

  วันที่: 8 พ.ค. 2557