บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ออกใบกำกับภาษีได้หรือไม่ wanwan028
ตอบ: กิจการที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบภามูล่คาเพิ่ม ไม่มีสิทธิออกเอกสารใบกำกับภาษีค่ะ

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

วันที่: 9 พ.ค. 2557