ค่าเสื่อมราคารถยนต์ บันทึกกี่ปีค่ะ


ค่าเสื่อมราคารถยนต์ บันทึกกี่ปีค่ะ wanwan037
ตอบ: ค่าเสื่อมราคารถยนต์ บันทึกตามอายุของการใช้งานของทรัพย์สินนั้นค่ะ แต่ต้องไม่เกินอายุการใช้งาน 5 ปีค่ะ หรือในอัตราร้อยละ 20 แต่ต้องไม่เกิน มูลค่า 1,000,000 บาทค่คะ wanwan012 wanwan012

ค่าเสื่อมราคารถยนต์ บันทึกกี่ปีค่ะ

วันที่: 9 พ.ค. 2557