บันทึกบัญชี หักเงินประกันสังคมพนักงาน


หักเงินประกันสังคมจากพนักงาน บันทึกบัญชีอย่างไร


"บันทึกบัญชีดังนี้ค่ะ" เดบิต เงินเดือน ประกันสังคม(ที่นายจ้างจ่ายสมทบ) เครดิต ประกันสังคมรอนำส่ง(นายจ้าง+ลูกจ้าง) ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง(ภ.ง.ด.1) เงินสด ตัวอย่าง เช่น เดบิต เงินเดือน 10,000 ประกันสังคม(ค่าใช้จ่ายกิจการ) 500 เครดิต ประกันสังคมรอนำส่ง 1,000 เงินสด 9,500บันทึกบัญชี หักเงินประกันสังคมพนักงาน

วันที่: 10 พ.ค. 2557


Tags: เงินสมทบประกันสังคม หมวดบัญชี บันทึกเงินเดือน ประกันสังคม express เงินประกันสังคมค้างจ่าย หมายถึง เงิน ประกัน สังคม รอ นำ ส่ง คือ บันทึกบัญชี เงินเดือนค้างจ่าย การบันทึกเงินเดือน express เงินประกันสังคม อยู่ในหมวด จ่ายเงินเดือน หักภาษี ณ ที่จ่าย