มาตรา 65 ตรี(14)


รายจ่ายที่สาขาในประเทศไทยได้จ่ายไปให้ความช่วยเหลือหรือให้บริการแก่กิจการของสาขาในประเทศไทยที่จะนำมาถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้หรือไม่ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเป็นรายจ่ายต้องห้ามอย่างไร?
ตอบ: +++ถ้าเป็นรายจ่ายที่ใช้ภายในกิจการก็สามารถนำมาคำนวณเป็นกำไรสุทธิของกิจการได้ค่ะ สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาเป็นรายจ่ายต้องห้ามนั้น จะต้องไปดูจากลักษณะของรายจ่ายต้องห้ามซึ่งแบ่งได้เป็น 5 ลักษณะ คือ 1.รายจ่ายที่กันไว้ใช้จ่ายเพื่อการใดโดยเฉพาะซึ่งมิได้มีการจ่ายจริง - เงินสำรอง - เงินกองทุน 2.รายจ่ายเพื่อประโยชน์เฉพาะบุคคล โดยปกติทั่วไปรายจ่ายที่จะนำมาหักออกจากรายได้เพื่อคำนวณกำไรสุทธินั้น จะต้องเป็นรายจ่ายอันจำเป็นที่ต้องใช้ในกิจการและเป็นปกติทางการค้าเท่านั้น แต่กิจการอาจมีรายจ่ายบางประเภทที่ตามประมวลรัษฎากรห้ามมิให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษี ซึ่งได้แก่ ++1)รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว การให้โดยเสน่หา หรือการกุศลที่มิใช่การกุศลสาธารณะ ++2)ค่ารับรองหรือค่าบริการส่วนที่จ่ายเกินสมควรหรือเกินกว่าเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ++3)การถอนเงินของหุ้นส่วนโดยไม่มีค่าตอบแทนในห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ++4)เงินเดือนของผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนที่จ่ายเกินสมควร 3.รายจ่ายเพื่อทรัพย์สินหรือค่าใช้ทรัพย์สิน รายจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือเนื่องจากการใช้ทรัพย์สิน ที่ประมวลรัษฎากรบัญญัติห้ามมิให้นำมาหักเป็นรายจ่ายนั้น ได้แก่ ++1)รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน ++2)ค่าตอบแทนแก่ทรัพย์สินที่บริษัทเป็นเจ้าของและใช้เอง 3)ค่าซื้อทรัพย์สินที่เกินสมควร ++4)ค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่สูญสิ้นไป ++5)ค่าของทรัพย์สินที่ตีราคาต่ำลง 4.รายจ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ รายจ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามที่ประมวลรัษฎากรห้ามมิให้นำมาหักเป็นรายจ่าย ได้แก่ ++1)เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ค่าปรับทางอาญา และภาษี ++2)รายจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม ++3)ดอกเบี้ยที่คิดให้สำหรับเงินทุน เงินสำรอง หรือเงินกองทุนของตนเอง ++4)ผลเสียหายและผลขาดทุนจากรอบบัญชีก่อน ++5)รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ ++6)รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อกิจการในประเทศไทยโดยเฉพาะ 5.รายจ่ายที่กำหนดขึ้นเองหรือพิสูจน์ไม่ได้ รายจ่ายที่กำหนดขึ้นเองหรือพิสูจน์ไม่ได้ ตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนดห้ามมิให้หักเป็นรายจ่าย ได้แก่ ++1)รายจ่ายที่กำหนดขึ้นเองโดยไม่มีการจ่ายจริง หรือรายจ่ายซึ่งควรจะได้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีอื่น ++2)รายจ่ายซึ่งพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ ++3)รายจ่ายที่กำหนดจ่ายจากกำไร สามาถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ ++ http://elearning2.utcc.ac.th/officialtcu/ECONTENT/AC327/AC327ch6_2.pdf

มาตรา 65 ตรี(14)

วันที่: 11 พ.ค. 2557