เงินบริจาคที่เป็นชื่อภรรยา จะลดหย่อนได้หรือเปล่า


ภรรยามีเงินได้ตามมาตาม 40(2)-(8) [b]ถือเป็นเงินได้ของสามี[/b] ยื่นแบบฯ ในนามสามี [size=18pt]เงินบริจาคที่เป็นชื่อภรรยา[/size] สามารถนำมาหักลดหย่อนได้หรือไม่ อย่างไร


เงินบริจาคที่เป็นชื่อภรรยา จะลดหย่อนได้หรือเปล่า

วันที่: 12 พ.ค. 2557