การเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ้างบุคคลธรรมดาขนส่งสินค้า


บริษัทจ้างบุคคลธรรมดาขนส่งสินค้าใช้รถสิบล้อต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย อัตราเท่าไรค่ะ เสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายอัตราร้อยละ 1.0 ค่ะ


การเสียภาษีหัก ที่จ่าย กรณีจ้างบุคคลธรรมดาขนส่งสินค้า

วันที่: 12 พ.ค. 2557