การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี


การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ต้องยื่นยังไงค่ะ ++แบบที่ใช้ในการยื่นและระยะเวลาในการยื่น แบบที่ใช้ในการยื่นเสียภาษีครึ่งปี "ภ.ง.ด.94" เป็นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคลธรรมดาครึ่งปี ใช้สำหรับผู้มีเงินได้ให้เช่าทรัพย์สิน เงินได้จากวิชาชีพอิสระ เงินได้จากการรับเหมา หรือรายได้จากการประกอบธุรกิจ 40(5), 40(6),40(7),40(8) ที่ได้รับตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน ไม่ว่าจะมีเงินได้อื่นรวมอยู่ด้วยหรือไม่ โดยต้องยื่น ภ.ง.ด.94 และชำระภายในเดือนกันยายน ตั้งแต่ (กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน)ของทุกปี


การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี

วันที่: 13 พ.ค. 2557