เอกสารบัญชี เก็บ กี่ปี


เอกสารทางบัญชี กิจการต้องเก็บไว้กี่ปี


ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันปิดบัญชี หรือจนกว่าจะมีการส่งมอบบัญชี เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบบัญชี ของกิจการประเภทใดประเภทหนึ่ง ให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีอำนาจกำหนดให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี เก็บรักษาบัญชี และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ เกินห้าปีแต่ต้องไม่เกินเจ็ดปีเอกสารบัญชี เก็บ กี่ปี

วันที่: 14 พ.ค. 2557


Tags: ข้อกำหนด การ จัด เก็บ เอกสาร ทาง บัญชี วิธีทําลายเอกสารทางบัญชี การเก็บเอกสารทางบัญชี 10 ปี เอกสารการเงินเก็บไว้กี่ปี ระยะเวลาการเก็บเอกสาร แบบฟอร์มการทําลายเอกสารทางบัญชี เอกสารภาษี เก็บกี่ปี