ประเภทของลูกหนี้ ของกิจการ ทางบัญชีแบ่งเป็น


ประเภทของลูกหนี้ ในการดำเนินงานกิจการอาจมีลูกหนี้ 2 ประเภท คือ ลูกหนี้การค้า ( Account Receivable Or Trade Receivable ) และลูกหนี้อื่น ( Other Receivable )

ลูกหนี้การค้า ( Account Receivable ) คือ ลูกหนี้ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโดยปกติของกิจการ เช่น จากการขายสินค้า จากการขายบริการให้แล้วแต่ยังไม่ได้รับชำระเงิน โดยปกติต้องมีการกำหนดระยะเวลาในการชำระหนี้ เช่น 30 วัน 60 วัน และมีเงื่อนไขในการชำระหนี้เพื่อจูงใจให้ชำระเงินเร็วขึ้น เช่น 2/10, n/30 , หรือ 2/10 E.O.M. ลูกหนี้การค้าอาจแสดงรวมกับตั๋วเงินรับที่เกิดจากการซื้อสินค้าโดยอาจแสดงเป็นลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ ( Accounts and Notes Receivable ) เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

 

ลูกหนี้อื่น ( Other Receivable ) คือ ลูกหนี้ที่เกิดจากรายการค้าประเภทอื่นที่มีลักษณะแตกต่างกันไปนอกเหนือจากการขายสินค้าหรือบริการ ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามปกติของกิจการ ลูกหนี้อื่นรวมทั้งรายการที่ถือเป็นเสมือนลูกหนี้ของกิจการ มีดังนี้

- เงินให้กู้ยืม เช่น เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานและลูกจ้าง เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม

- เงินมัดจำ เช่น เงินมัดจำที่จ่ายให้ผู้ขายเพื่อรับประกันการจ่ายเงิน เงินมัดจำความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

- รายได้ค้างรับ เช่น เงินปันผลค้างรับ ดอกเบี้ยค้างรับ

- สิทธิเรียกร้อง เช่น สิทธิเรียกร้องจากบริษัทประกันภัยให้ชดใช้ค่าสินไหมเมื่อเกิดอุบัติเหตุ สิทธิเรียกร้องต่อรัฐบาลสำหรับการรับเงินภาษีคืน

กิจการควรแสดงบัญชีลูกหนี้อื่นโดยแยกแสดงแต่ละรายการในงบการเงิน เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนหรือสินทรัพย์ระยะยาวขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการเรียกเก็บเงิน


 • การ บันทึกบัญชี การรับชำระค่าหุ้น จดทะเบียน เป็น เงินสด และ ลูกหนี้ค่าหุ้น
 • การใช้บัญชีลูกหนี้เพื่อการหาเงินสด
 • การบันทึกบัญชีการรับชำระค่าหุ้นจดทะเบียนเป็นเงินสดและลูกหนี้ค่าหุ้น
 • ลูกหนี้การค้า คือ (Accounts Receivable)
 • ปรึกษาเรื่อง เงินยืมกรรมการและลูกหนี้เงินยืมกรรมการ จำบันทึกอย่างไรค่ะ
 • การใช้บัญชีลูกหนี้เพื่อเปลี่ยนให้เป็นเงินสด
 • ลูกหนี้การค้า
 • มีลูกหนี้ที่ติดจต่อไม่ได้ สามารถตั้งเป็นหนื้สูญได้ไหมค่ะ
 • ลูกหนี้-เจ้าหนี้เหลือเยอะเป็นอะไรไหมค่ะ
 • ลูกหนี้หมดอายุหนี้

 • ประเภทของลูกหนี้ ของกิจการ ทางบัญชีแบ่งเป็น

  วันที่: 14 พ.ค. 2557


  Tags: ลูกหนี้ เจ้าหนี้ หมายถึง บัญชีลูกหนี้การค้า ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น มาตรฐานการบัญชี การขายบัญชีลูกหนี้การค้า หมายถึง ลูกหนี้การค้า อยู่หมวดไหน ระบบบัญชีลูกหนี้ หมายถึง เจ้าหนี้การค้า หมายถึง ความสำคัญของลูกหนี้การค้า ลูกหนี้การค้า อยู่หมวดไหน ลูกหนี้การค้า มาตรฐานการบัญชี การแสดงบัญชีลูกหนี้การค้า การขายบัญชีลูกหนี้การค้า คือ การเงิน ลูกหนี้ ขายบัญชีลูกหนี้ ภาษี บัญชี ชั้น กลาง 1 ลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ หมายถึง