การรับรู้รายได้ และต้นทุนงานรับเหมา


การรับรู้รายได้ และต้นทุนงานรับเหมา รับรู้ยังไงคะ wanwan001
ตอบ: [center][b]wanwan037การรับรู้รายได้และการบันทึกบัญชีของกิจการรับเหมาก่อสร้าง wanwan037[/b][/center][b]การรับรู้รายได้มี 2 วิธีคือ [/b] 1. เมื่องานเสร็จ ให้รับรู้รายได้ทั้งหมดเมื่อส่งมอบงาน2. ตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ ทำได้ 3 วิธีคือ 2.1 คำนวณอัตราส่วนต้นงานงานที่เกิดขึ้นแล้วกับต้นทุนทั้งหมดที่ประมาณว่าจะใช้ (อัตราส่วนงานก่อสร้าง = ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง * 100 / ต้นทุนทั้งหมดโดยประมาณ) 2.2 ประเมินอัตราส่วนงานที่ทำเสร็จโดยวิศวกร 2.3 สัดส่วนของงานที่ทำเสร็จกับงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา[b]**** [/b] รายได้ที่รับรู้ = ราคาตามสัญญาก่อสร้าง * ร้อยละของงานที่ทำเสร็จ [b]เงินล่วงหน้า (Advance Payment) [/b] เป็นเงินที่เรียกเก็บ ณ วันทำสัญญาว่าจ้าง โดยผู้รับเหมาจะนำเงินไปเตรียมสถานที่ก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุ ฯลฯ ซึ่งเงินล่วงหน้านี้จะถูกหักคืนเมื่อมีการเรียกเก็บเงินค่างวดในแต่ละงวดต่อๆไปณ วันที่เก็บเงินล่วงหน้า ต้องเรียกเก็บ VAT 7% และถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% [b]เงินงวด[/b] เมื่อเรียกเก็บค่างวดงานแต่ละงวด ต้องเรียกเก็บ VAT 7% และถูกหัก ณ ที่จ่าย 3% ของค่างวดงานหลังหักเงินจ่ายล่วงหน้าแต่ละงวดออกแล้ว [b]เงินประกันผลงาน (Retention)[/b] เป็นเงินที่เรามีหน้าที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างตามจำนวนที่ตกลงในสัญญา โดยยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินดังกล่าวจากค่างวดเพื่อเป็นการประกันผลงาน เมื่อได้รับเงินค่างวดโดยหักเงินประกันผลงานต้องถือเงินค่างวดทั้งจำนวนเป็นรายได้ ต้องเรียกเก็บ VAT 7% และถูกหัก ณ ที่จ่าย 3% ของค่างวดงานก่อนหักเงินประกันผลงาน ดังนั้นเมื่อเราได้รับคืนเงินประกันผลงาน จึงไม่ต้องออก VAT และไม่ต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย โดยปกติตอนรับค่างวดแต่ละงวดจะประกอบด้วย (เงินงวด - เงินล่วงหน้า - เงินประกันผลงาน) แต่เราจะออก VAT และถูกหัก 3% จากยอด (เงินงวด - เงินล่วงหน้า)[b]การบันทึกบัญชี [/b] ให้บันทึก DR.เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง (ล้างออก) และบันทึกต้องเงินประกันผลงานโดย CR.ลูกหนี้-สัญญาก่อสร้าง[b]การบันทึกบัญชี[/b] บัญชี "ค่าก่อสร้างเรียกเก็บตามสัญญา" (Progress Billings) ใช้เพื่อคุมจำนวนเงินค่างวดก่อสร้างที่ได้รับแต่ละงวด กับการรับรู้รายได้ในแต่ละงวดบัญชี ดังนั้นเมื่อสิ้นงวดบัญชียอดคงเหลือของบัญชีนี้อาจเป็นสินทรัพย์(รับรู้รายได้มากกว่าที่เก็บเงิน) หรืออาจเป็นหนี้สิน (เก็บเงินได้มากกว่ารับรู้รายได้) บัญชี "งานระหว่างก่อสร้าง" (Construction in Progress) เป็นบัญชีสินค้าคงเหลือของกิจการนั้นเอง[b]การบันทึกบัญชีมีดังนี้[/b][i]เมื่อรับเงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง[/i]DR.ธนาคาร 104DR.ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 3 CR.เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 100 CR.ภาษีขาย 7[i]เมื่อส่งใบแจ้งหนี้เงินค่างวด 2000 หักด้วยเงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 100 [/i] DR.ลูกหนี้-สัญญาก่อสร้าง 2033DR.เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 100 CR.ค่าก่อสร้างเรียกเก็บตามสัญญา 2000 CR.ภาษีขายยังไม่ครบกำหนด(7% ของเงินรับ - เงินล่วงหน้า) 133[i]เมื่อได้รับเงิน 2000 หักด้วยเงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 100 หักด้วยเงินประกันผลงาน 100[/i]DR.ธนาคาร 1876 DR.ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย (3% ของเงินรับ - เงินล่วงหน้า) 57 CR.ลูกหนี้-สัญญาก่อสร้าง 1933DR.ภาษีขายยังไม่ครบกำหนด 133 CR.ภาษีขาย (7% ของเงินรับ - เงินล่วงหน้า) 133[b]* * * [/b] ยอดคงเหลือลูกหนี้-สัญญาก่อสร้างคือ 100 (เท่ากับเงินประกันผลงาน)[b]* * *[/b]ถ้าได้รับเงินไม่ครบถ้วนตามที่แจ้งหนี้ ยอดคงเหลือก็ยังคงค้างอยู่ในบัญชีลูกหนี้-สัญญาก่อสร้าง และบัญชีภาษีขายยังไม่ครบกำหนด[b]การบันทึกค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง[/b]DR.ค่าวัสดุก่อสร้างDR.ค่าแรงงานDR.ค่าใช้จ่ายอื่นDR.ภาษีซื้อ CR.เงินสด/ธนาคาร[i]เมื่อสิ้นเดือน ให้โอนค่าใช้จ่ายเข้างานระหว่างทำ[/i]DR.งานระหว่างก่อสร้าง CR.ค่าวัสดุก่อสร้าง CR.ค่าแรงงาน CR.ค่าใช้จ่ายอื่น[b]เมื่อรับรู้รายได้[/b]DR.ค่าก่อสร้างเรียกเก็บตามสัญญา CR.รายได้งานก่อสร้างDR.ต้นทุนงานก่อสร้าง CR.งานระหว่างก่อสร้าง[b]โอนปิดกำไร[/b]DR.รายได้งานก่อสร้าง CR.ต้นทุนงานก่อสร้าง CR.กำไรจากงานก่อสร้าง [center]wanwan018++++++++++++ wanwan017[/center]

เมื่อ: 14 พ.ค. 2557
18 ผู้ชม