วิธีการจองชื่อนิติบุคคล


วิธีการจองชื่อนิติบุคคลและการกรอกแบบพิมพ์

วิธีการจองชื่อนิติบุคคลสามารถจองชื่อนิติบุคคลได้ตามวิธีการดังนี้

- ทางระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยให้ลงทะเบียนได้ที่ www.thairegistration.com

- ยื่นแบบจองชื่อต่อนายทะเบียน


วิธีการกรอกแบบพิมพ์


- ทางระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ให้กรอกรายละเอียดลงในแบบที่ปรากฏ ในจอคอมพิวเตอร์

- ยื่นแบบจองชื่อต่อนายทะเบียน ให้ดำเนินการ ดังนี้

- ให้ผู้เริ่มก่อการ กรรมการ ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ แล้วแต่กรณี กรอกรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้และเป็นผู้ลงลายมือชื่อในแบบจองชื่อนิติบุคคลที่นายทะเบียนกำหนดขึ้นโดยนำไปยื่นด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่น(ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจพร้อมผนึกอากรแสตมป์ 10 บาท)ยื่นขอจองชื่อต่อนายทะเบียน จำนวน 2 ฉบับ

- ขอจองชื่อได้คราวละไม่เกิน 3 ชื่อโดยให้เรียงชื่อตามลำดับความต้องการก่อนหลัง เพราะนายทะเบียนจะไม่พิจารณาชื่อลำดับถัดไป หากชื่อลำดับก่อนได้รับการอนุญาตให้ใช้แล้ว

- การกรอกแบบจองชื่อนิติบุคคล ใช้พิมพ์ดีดหรือเขียนด้วยตัวบรรจง ก็ได้

 วิธีการจองชื่อนิติบุคคล

วันที่: 28 พ.ค. 2555


Tags: ตัวอย่าง แบบจองชื่อนิติบุคคล จองชื่อบริษัท pantip แบบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคล จองชื่อบริษัท กี่วัน ตรวจสอบชื่อบริษัท ซ้ํา จองชื่อห้างหุ้นส่วน ตรวจ สอบ ชื่อ บริษัท ใน ไทย ขั้นตอนการจองชื่อนิติบุคคลทาง