มาตรฐานการบัญชีในปัจจุบันนี้


มาตรฐานการบัญชีในปัจจุบันนี้ ใช้มาตรฐานไหนค่ะ
ตอบ: ++มาตรฐานการบัญชีที่ใช้ในปัจจุบัน ปี 2557 คือ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชี (ฉบับปรับปรุง 2555) มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 2557ค่ะ

มาตรฐานการบัญชีในปัจจุบันนี้

วันที่: 15 พ.ค. 2557