การผลิตเครื่องสำอางต้องเสียภาษีอย่างไร


การผลิตเครื่องสำอางต้องเสียภาษีอย่างไร
ตอบ: ธุรกิจแต่ละประเภท ส่วนใหญ่จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราเดียวกันที่เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรค่ะ เช่น ธุรกิจเครื่องสำอางค์ ก็ต้องเสียภาษีเหมือนกับธุรกิจทั่วไปค่ะ เพียงแต่อาจจะเสียในอัตราที่ไม่เท่ากัน ขึ้นอยุ๋กับรายได้ของธุรกิจค่ะ แต่ภาษีที่ทุกธุรกิจต้องเสียในอัตราเดียวกันคือ -ภาษีมูลค่าเพิ่ม อัตราร้อยละ 7 -ภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราเดียวกันขึ้นอยุ่กับผลประกอบการของธุรกิจค่ะ

การผลิตเครื่องสำอางต้องเสียภาษีอย่างไร

วันที่: 16 พ.ค. 2557