การสลักหลังเช็ค ทำได้ กี่แบบ


[Total: 2 Average: 5]

การสลักหลังเช็ค เราสามารถทำได้กี่แบบ แล้วมันแตกต่างกันอย่างไรบ้าง


การสลักหลัง หมายถึง การเขียนข้อความพร้อมกับการลงลายมือชื่อหรือลงลายมือชื่ออย่างเดียวที่ด้านหลังของเช็คเพื่อแสดงถึงการโอนเช็คนั้น

 

การสลักหลัง มี 2 แบบ คือ

 

1. สลักหลังเฉพาะ หมายถึง การสลักหลังเช็คโดยระบุชื่อผู้รับโอนไว้ด้วย พร้อมด้วยลงลายมือชื่อผู้สลักหลัง เช่น นายดำต้องการโอนเช็คให้นายเขียว นายดำจึงสลักหลังว่า โอนให้นายเขียว และลงลายชื่อนายดำ แล้วส่งมอบเช็คนั้นให้นายแดง ก็เป็นอันว่าสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้วค่ะ

 

2. สลักหลังลอย หมายถึง การสลักหลังโดยลงลายมือชื่อผู้สลักเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ระบุชื่อผู้รับโอนไว้ด้วย เช่น ถ้านายดำต้องการโอนเช็คให้นายเขียว นายดำเพียงลงลายมือชื่อที่ด้านหลังเช็คแล้วส่งมอบให้นายเขียวก็เป็นอันสมบูรณ์เช่นกัน • เช็คค้างจ่าย คือ ( Outstanding Check )
 • เช็คคืน คือ ( Check Returned )
 • เช็คลงวันที่ล่วงหน้า คือ (Post – Date Check)
 • จ่ายเช็คปลายปีแต่นำไปขึ้นเงินต้นปี ต้องปรับปรุงบัญชีไหม
 • ลักษณะการ สลักหลังเช็ค
 • ขอให้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิรับ “เช็คช่วยชาติ” ให้มาตามวันนัด
 • เหตุผลของการทำบัญชีกระแสรายวันที่มีการสั่งจ่ายเงินในรูปแบบของเช็ค
 • ควรเช็คบ้านก่อนหยุดยาวในช่วงในช่วงปีใหม่
 • วันที่เช็ค วันที่ในหนังสือหัก ณ.ที่จ่าย และวันที่ใบเสร็จ
 • จ่ายเช็คล่วงหน้าให้แก่บริษัทรับจ้างหรือบริการต้องออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายวั...

 • การสลักหลังเช็ค ทำได้ กี่แบบ

  วันที่: 18 พ.ค. 2557


  Tags: การสลักหลังเช็ค มีกี่แบบ อะไรบ้าง การสลักหลังแคชเชียร์เช็ค การสลักหลังลอย วิธีสลักหลังเช็คมีกี่ประเภท เช็คขีดคร่อมมีกี่ประเภท การ จ่าย เช็ค เงินสด สลักหลัง เช็ค ระบุ ชื่อ สลักหลังเช็ค ภาษาอังกฤษ