ใบกำกับภาษีขาย ต้องออกเมื่อไรค่ะ


ใบกำกับภาษีขาย ต้องออกเมื่อไรค่ะ
ตอบ: +++กรณีขายสินค้า ออกใบกำกับเมื่อส่งมอบสินค้า เว้นแต่มีการโอนกรรมสิทธิ์สินค้าได้รับชำระค่าสินค้า หรือได้ออกใบกำกับภาษีก่อนส่งมอบสินค้า ก็ต้องออกใบกำกับภาษีเมื่อมีการกระทำนั้นๆค่ะ

ใบกำกับภาษีขาย ต้องออกเมื่อไรค่ะ

วันที่: 18 พ.ค. 2557