บันทึกบัญชีเงินกู้ยืมธนาคาร


เงินกู้ยืมกรรมการต้องบันทีกอย่างไรค่ะ...?
ตอบ: เงินกู้ยืมกรรมการต้องบันทึกดอกเบี้ยด้วยค่ะ เช่น กรณีที่กิจการให้กรรมการกู้ยืมกรรมการ เดบิท เงินกู้ยืมกรรมการ ดอกเบี้ยค้างรับ เครดิต เงินสด ดอกเบี้ยรับ

บันทึกบัญชีเงินกู้ยืมธนาคาร

วันที่: 19 พ.ค. 2557