คุณสมบัติ ของ ผู้วาง ระบบบัญชี


คุณสมบัติของผู้วางระบบบัญชี

คุณสมบัติทางด้านวิชาการ คือ มีความรู้ทางด้านวิชาการทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติเป็นอย่างดี ได้แก่

- หลักวิชาการบัญชีทุกประเภท

- หลักการบริหารงาน

- ด้านกฎหมาย คุณสมบัติเฉพาะตัว ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่อาจจะไม่มีตำราให้เรียนโดยเฉพาะ แต่จะเกิดจากความสนใจ มุ่งมั่นในการฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ ซึ่งคุณสมบัติเฉพาะตัวได้แก่

- ความเชื่อมั่นในตนเอง

- ความสามารถในการจูงใจคน

- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

- สามารถนำความรู้ทางวิชาการมาอธิบาย ให้ผู้อื่นเข้าใจ

- เข้าใจการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ได้ดีคุณสมบัติ ของ ผู้วาง ระบบบัญชี

วันที่: 20 พ.ค. 2557


Tags: วิชาระบบบัญชี ขั้นตอนการวางระบบบัญชี ประโยชน์ของการวางระบบบัญชี องค์ประกอบ ของ บัญชี มี อะไร บ้าง คู่มือระบบบัญชีของบริษัท ธุรกิจที่ไม่มีระบบบัญชี ความ หมาย ของ การ วาง ระบบ ซื้อ ลักษณะของระบบบัญชีที่ดี