มูลค่าหุ้นที่เรียกชําระแล้ว คือ


[b]ทุนจดทะเบียน[/b] คือ จำนวนเงินทุนของบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้ตามกฎหมาย และได้กำหนดไว้ในหนังสือบริคณฑ์สนธิของบริษัทโดยแยกออกเป็นหุ้นพร้อมทั้ง ระบุมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และจำนวนสูงสุดของหุ้นที่จะออกจำหน่ายได้ส่วนทุนที่เรียกชำระแล้ว เนื่องจากกฎหหมายอนุญาตให้สามารถเรียกชำระบางส่วนได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 25% wanwan026
ตอบ: wanwan008 wanwan008

มูลค่าหุ้นที่เรียกชําระแล้ว คือ

วันที่: 20 พ.ค. 2557