ใช้บริการจากร้านค้าจด Vat หัก ณ ที่จ่าย ใช้แบบอะไร?


ใช้บริการจากร้านค้าจด Vat หัก ณ ที่จ่าย ใช้แบบอะไร? ที่ยื่นต่อกรสกรรพากรค่ะ wanwan012


ใช้บริการจากร้านค้าจด Vat หัก ที่จ่าย ใช้แบบอะไร?

วันที่: 20 พ.ค. 2557