ใช้บริการจากร้านค้าจด Vat หัก ณ ที่จ่าย ใช้แบบอะไร?


ใช้บริการจากร้านค้าจด Vat หัก ณ ที่จ่าย ใช้แบบอะไร? ที่ยื่นต่อกรสกรรพากรค่ะ wanwan012


 • การหักภาษี ณ ที่จ่ายค่าโทรศัพท์
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหักณ.ที่จ่าย เงินประกันผลงาน ของ งานบริการ รับเหมาก่อสร้าง
 • การใช้ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายข้ามปี
 • การบัญทึกบัญชี ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายปีก่อน
 • หัก ณ ที่จ่าย ค่าบริการอินเตอร์เน็ต
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)
 • ภาษี หักณที่จ่าย ค่าเช่า
 • ค่าที่พักโรงแรม ต้องหัก ภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่คะ
 • ค่านายหน้าต่างประเทศ วิธีจ่ายค่าคอมมิชชั่น หัก ณ ที่จ่าย
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ้างแมสเซ็นเจอร์ ข้างนอก

 • ใช้บริการจากร้านค้าจด Vat หัก ที่จ่าย ใช้แบบอะไร?

  วันที่: 20 พ.ค. 2557