จ่ายค่าอบรมให้นิติบุคคล หัก ณ ท่จ่ายได้ไหม


จ่ายค่าอบรมให้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่ายได้ไหม
ตอบ: ในกรณที่จ่ายค่าอบรมต้องหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของค่าอบรมค่ะ แล้วนำส่งกรมสรรพากรเลยค่ะ

จ่ายค่าอบรมให้นิติบุคคล หัก ท่จ่ายได้ไหม

วันที่: 21 พ.ค. 2557