กรณี บริษัท ประชุมอนุมัติงบการเงิน ไม่ทัน


บริษัทจำกัดไม่ได้จัดประชุมอนุมัติงบการเงิน กรณีที่บริษัท จำกัดกระทำความผิดฐานไม่งบดุลเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ภายใน 4 เดือนนับแต่วันที่ลงในงบดุลโดยบริษัทจำกัดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และกรรมการต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท แต่เนื่องจากความผิดดังกล่าวเป็นความผิดที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีอำนาจเปรียบเทียบได้จึงได้กำหนดอัตราเปรียบเทียบปรับไว้ ดังนี้

ฐานความผิด บริษัทไม่นำงบดุลเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ภายใน 4 เดือนนับแต่วันที่ลงในงบดุล ค่าปรับ บริษัท 6,000 บาท กรรมการตามอำนาจ(คนละ) 6,000 บาท


หากห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือบริษัทใด ไม่ยื่นงบการเงินภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด จะมีความผิดระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท และผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของห้างหุ้นส่วนและบริษัทต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท ด้วย สำหรับบริษัทจำกัด นอกจากจะมีความผิดฐานไม่ยื่นงบการเงินภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว หากไม่นำงบการเงินเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ภายในกำหนด 4 เดือนนับแต่วันปิดบัญชี จะมีความผิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท และกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ด้วย เอกสารที่จะต้องจัดส่งให้สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า มีดังนี้ 1. งบการเงิน จำนวน 1 ชุด 2. แบบ ส.บช.3 จำนวน 2 ฉบับ 3. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 1 ฉบับ (กรณีบริษัทจำกัด) 4. แบบ ส.บช.3/1 จำนวน 1 ชุด (ธุรกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับการลงทุนระหว่างประเทศ)
กรณี บริษัท ประชุมอนุมัติงบการเงิน ไม่ทัน

วันที่: 22 พ.ค. 2557


Tags: ประชุมอนุมัติงบการเงินเกิน 4 เดือน รายงานการประชุมรับรองงบการเงิน ยื่นงบการเงิน 2560 ค่าปรับยื่นงบล่าช้า 2560 ค่า ปรับ ยื่น บอ จ 5 ล่าช้า ไม่ยื่นงบการเงิน หมายเรียกผู้ต้องหา โดน ข้อหา ไม่ ยื่น งบ การเงิน ยื่นงบการเงิน e-filing ล่าช้า