ลูกหนี้-เจ้าหนี้เหลือเยอะเป็นอะไรไหมค่ะ


กิจการมีรายไดประมาณ 2,500,000 บาทต่อปีค่ะ แต่มีลูกหนี้ - เจ้าหนี้ ประมาณ 1,200,000 จะมีปัญหาไหมค่ะ เพราะว่าไม่สามารถเก็บเงินจากลูกหนี้ได้เลยค่ะ
ตอบ: การที่กิจการเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าไม่ได้นั้น กิจการอาจจะขาดสภาพคล่องทางการเงินได้ค่ะ แต่ถ้าเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าไม่ได้จริงๆ กิจการอาจจะตั้ง ค่าหนี้สูญก็ได้ค่ะ แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรค่ะ wanwan012

ลูกหนี้-เจ้าหนี้เหลือเยอะเป็นอะไรไหมค่ะ

วันที่: 24 พ.ค. 2557