ขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี


wanwan003กิจการที่มีผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปีที่มีสิทธินำมาหักตามกฏหมายตามแบบ ภ.ง.ด.50 ได้นะค่ะ จะต้องมีลักษณะดังนี้-เป็นผลขาดทุนสุทธิที่ได้ปรับปรุงรายการตามเงื่อนไขที่กำหนดในมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว-เป็นผลขาดทุนยกมาไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน-ให้นำผลขาดทุนสุทธิรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้นก่อนไปหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเป็นปีแรกในช่วงเวลาไม่เกิน 5 ปีหลังจากปีที่มรผลขาดทุนสุทธิดังกล่าว-ให้นำมาหักรายจ่ายได้เพียงเท่าที่ไม่เกินกว่ากำไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีนั้นเท่านั้น


ขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี

วันที่: 25 พ.ค. 2557