ซื้อคอนโดเพื่อเป็นที่พักอาศัยของพนักงาน


ซื้อคอนโดเพื่อเป็นที่พักอาศัยของพนักงาน นำมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้หรอืไม่ wanwan019
ตอบ: ในกรณีที่กิจการเช่าคอนโดเพื่อนเป็นที่พักของกิจการ กิจการต้องมีมติที่ประชุมออกมาเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยให้กับพนักงานถึงจะสามารถนำมาบันทึกเป้นค่าใช้จ่ายของกิจการได้ค่ะ wanwan012 wanwan012

ซื้อคอนโดเพื่อเป็นที่พักอาศัยของพนักงาน

วันที่: 26 พ.ค. 2557